(Welcome to our Digital Home)

We are C A M B R I D G E

Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu jazykov a Tlmočnícko - prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu
www.gavor.sk, gavor@gavor.sk, +421909112122

About us

Private Language School targeting the individual tutoring, one-to-one coaching, Group Lecturing and Interpretation and Translation Agency focused on the promotion and development of the High Tatra Mountains local tourism industry

l Simultánny tlmočník (prax: obaja premiéri, ministerský predseda, TV anchors, MINISTRI a MINISTERKY, veľvyslanci, ambasádori, ambasádorky, a pod.) l Konzekutívny tlmočník l Komunitný tlmočník l Prekladateľ cudzojazyčných textov l Lektor cudzích jazykov /bloková metóda/ l One-to-one učiteľ l Koordinátor záverečných prác, podklady pre vysokoškolské práce l Korektor, podklady pre univerzitné práce l maturitné práce, projekty l magisterské, záverečné, bakalárske, dizertačné práce l Stress Management Courses l Professional Development Courses l E-learning Courses l Doučovateľ, podklady pre projekty l Copywriter, podklady pre záverečné práce l Prednášateľ, podklady pre diplomové práce l Letná škola angličtiny s ubytovaním l Slovenčina cudzincom l Textový editing l organizovanie zahraničných podujatí l event management l dovoz veteránov /oldtimerov, newtimerov/ l preklad “veškerej” zahraničnej technickej dokumentácie l organizovanie pútnických zájazdov pre cudzincov l služby zamerané na genealógiu l sprevádzanie, doprovody, komunitné tlmočenie l konzekutívne tlmočenie l on-site tlmočenie /aj simultánne, aj nesimultánne – šušotáž/ l virtuálne tlmočenie, off-site tlmočenie l zastupovanie na cudzineckých úradoch l vybavovanie víz, pobytových povolení, uznávanie vzdelávania, styk so štátnou správou, osobitne ministerstvami l konanie na plnú moc pri zakladaní firiem a spoločností l uvádzanie podujatí l testovanie jazykových vedomostí a praktických znalostí l záznamy a prepisy zo zvukových médií l prepis titulkov l house management (www.hodinovymanzel.gavor.sk) l organizovanie zahraničných ciest, BE, služby profesionálneho vodiča, služby osobného charakteru l výbava leteniek, pasov /na podujatia/ l marketingová podpora, sťahovania, preprava l príprava prezentácií a ich editácia l organizovanie zahraničnej dopravy a miestnej VIP taxislužby l vzdelávacie aktivity pre deti /atest učiteľa/ l doučovanie jazyk anglický, jazyk slovenský, jazyk ruský l príprava na jazykové skúšky, FCE, IELTS, TOEFL, Austrália, Kanada l príprava na prijímacie pohovory na zahraničné univerzity l zabezpečenie vstupu a prijímacieho konania na zahraničné univerzity l osobný doprovod mladistvých, Guardianship l Diskusné skupiny l Dlhodobá spolupráca l Exkluzivita l Reparáty l Sprievodcovská činnosť l Organizovanie pobytov seniorom l Companionship l a pod. l Služby anglicky hovoriacich osobných trénerov l Kurzy umeleckého písania v anglickom jazyku l Základy nemeckého jazyka pre prácu v zahraničí l zaškoľovanie zahraničných pracovníkov l interné školenia pre personál l obsluha žeriavov – školenia cudzincov l protipožiarna bezpečnosť – školenia cudzincov l organizovanie duchovných cvičení v zahraničí (Cumbrae and Iona) l tlmočenie obradov a svadieb l Výučba slovenského jazyka cudzincov

  • SEO, SEM
  • Tour-Guiding
  • Stalking experience
  • Copywriting, Localization
  • On-demand voice recordings
  • Contract Translations, Legal interpretation services
...
GUIDED TOURS TATRA MOUNTAINS

Hikes, tours, skiing school, tour-guiding, event management, organized walks, degustation events

EVENTS MANAGEMENT

Interpretation services, translation services, conference interpretation, sound management, voice amplification, interpretation equipment

Professional coaching

Training courses, coaching, language courses, Education, Psychological services, Advising, Counselling

Sports, Coaching, House Management, Repairs

Coaching, sports private coaching, house management, full-time house management, repairs and installations, removal services

Services

Interpretation Services

Simultaneous, consecutive, conference, community, face-to-face, chuchotage, escort, travel, shisper, scheduled telephone interpretation, OPI/over-the-Phone, on-demand phone

Translation Services

Localization, translation, proof-reading, correction services, Translations, Contracts, Legal, Court, Sworn, Validation, Notarization.

SEO and SEM, Event Management, PR

Public speaking, event management, coaching, training courses, advising, counselling.

Consulting, Teaching, Lecturing

English, German, Foreign Language Courses, Private tutoring, training courses, schooling, One-to-one language courses, PR, benefits, managerial tutoring.

Customized Events Management

E-mail marketing, tailor-made sports programmes, tour-guiding, guided tours, guided walks, stalking, sports events management, accompanying and escorts

PR & MARKETING

Localization, news and feeds, feedbacks, voice localization, sound management, interpretation equipment, wi-fi equipment, accommodation, degustations, quality spirits, souvenirs, spa relaxation stays

Portfolio

You can Courtesy of Mgr. Martin GAVOR, m. p.

...
...
...
...
...
...
...
...

Text Page

Obchodné meno: Mgr. Martin GAVOR – CAMBRIDGE – Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu & tlmočnícko prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu. Kontaktná osoba: Mgr. Martin GAVOR Adresa: Gattingerova 5588/7A, 058 01 POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA, SLOVENSKO IČO: 37750925 DIČ: 1046100440 IČ DPH: SK 1046100440 R. č. 7601186120 Číslo živnostenského registra: 107-13970 EV. č.: ŽO – 2002/26071/00002 ŠL REG. č. 738/2002, dňa 26/03/2002 Peňažný ústav: UNICREDIT BANK, pobočka zahraničnej banky Názov účtu: U KONTO TANDEM, MARTIN GAVOR SWIFT / BIC: UNCRSKBX IBAN: SK3711110000001406226004 IBAN: SK1511110000001406226012 GSMTM: +421909112122 URL: http://www.gavor.sk E-mail: gavor@gavor.sk Identifikátor: 1104834 OÚD: 8024070210 OP: EH107917 R. č.: 760118/6120 Identifikátor (VRP): 0473283607 DKP: 99910461004400001 SP: 3044630732 VŠZP: 7601186120 RTVS: 7730074550 VSE Zmluva (GA): 1207473, Číslo OM: 683797, EIC: 24ZVS00006800646

Mgr. Martin GAVOR – CAMBRIDGE – Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu & tlmočnícko prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu. Poskytované služby: anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, ruský jazyk, český jazyk, tlmočenie POPRAD,tlmočenia POPRAD, preklad POPRAD, preklady POPRAD, tlmočník POPRAD, súdne tlmočenie POPRAD, úradné preklady POPRAD,výučba jazykov Poprad, individuálna výučba jazykov, one-to-one výučba, tour guiding, sprevádzanie, turistické sprevádzanie, konferenčné tlmočenie POPRAD, coaching, kaučing, poradenstvo, internships, jazykové pobyty, jazykové stáže, pracovné stáže, organizovanie eventov, podujatí, akcií a kultúrnych podujatí, counselling, bilinguálne pedagogické poradenstvo, vyplňovanie daňových priznaní v cudzích jazykoch, vybavovanie žiadostí o dávky a dôchodky v cudzích jazykoch, služby Cudzinecej polícii, jazykové služby cudzineckým zastupiteľským úradom, jazykové služby súdom SR, tlmočenie exekutívne POPRAD, tlmočenia exekutívne POPRAD,tlmočenie simultánne POPRAD, tlmočenia simultánne POPRAD, tlmočenie komunitné POPRAD, tlmočenia komunitné POPRAD, príprava na vstupné pohovory v cudzích jazykoch, príprava na cudzojazyčné jazykové skúšky CAMBRIDGE, FIRST CERTIFICATE, IELTS, OXFORD, FCE, CAE, CPE, výučba kancelárskeho písania na stroji, kancelárske písanie na stroji, odborné poradenstvo, supervising, podporné služby počítačového charakteru, prepisovanie textov, grafické a dizajnérske práce, umelecká maľba, preklady manuálov, technických listov, blue printov, technických smerníc, jazykové korektúry a odborné čítania, recenzie, kontrolné čítania, proofreading, korekčné čítania, kontrolné čítanie, korekčné čítanie, tlmočenie odborných kurzov a školení, tlmočenie školení o bezpečnosti a zdraví pri práci, viazači bremien a manipulátori, doučovanie anglický jazyk, doučovanie slovenský jazyk, doučovanie nemecký jazyk, preklady listín, dokumentov, legislatívnych noriem a dokladov, preklady žiadostí, uznávanie vzdelávania v Slovenskej republike, doplňujúce skúšky, doplňujúca skúška, zastupovanie formou splnomocnenia v cudzích jazykoch, angličtina, nemčina, ruština, uznávanie diplomov služby, uznávanie zahraničného vzdelania služby, uznávanie cudzojazyčných diplomov služby, uznávania zahraničného vzdelania služby, znalec, tlmočník, znalec-tlmočník, apostilácia dokladov služby, apostila služby, apostille služby, preklad manuálov,preklad návodov, preklad technických smerníc, preklady manuálov, preklady návodov, preklady technických smerníc, sprievodcovské služby, preklad úradných listov, preklad sprievodných listov, doučovanie Poprad, doučovania Poprad, preklad e-mailov, preklad e-mailovej komunikácie, preklady e-mailov, preklady e-mailovej komunikácie, tlmočenie na úradoch POPRAD a okolie, tlmočenie na úrade POPRAD a okolie, ground-breaking ceremonies, jazykové kurzy POPRAD, všeobecné jazykové kurzy POPRAD, jazykový kurz POPRAD, hotelové tlmočenie, hotelové jazykové kurzy, skupinové jazykové kurzy, kurzy v Alfa hladine,tlmočenie svadieb, tlmočenia svadieb, svadby tlmočenie, konzekutívne tlmočenie svadieb, simultánne tlmočenie svadieb, komunitné tlmočenie, interkulturálne tlmočenie, tlmočenie výsluchov, tlmočenie výpovedí, šušotáž, šepkanie, tlmočenie do ucha, špeciálne druhy tlmočenia, vyhotovovanie nahrávok, cudzojazyčné nahrávky, korektúry, korektúra, revízia textov, revízie textov, korektúry textov, kontrolné čítanie, kontrolné čítania, editačná činnosť, korekcie preložených textov, revízie preložených textov, editácia preložených textov, pravopisné cvičenia, diktáty, rozcvičky, slovné rozcvičky, tvorba glosárov, terminologické správy, terminologické vyhotovenia, hodinová sadzba tlmočenia, hodinová sadzba simultánneho tlmočenia, hodinová sadzba konzekutívneho tlmočenia, hodinová sadzba komunitného tlmočenia, terminologický slovník, glosár termínov a pojmov, preklady pojmov, preklady hesiel, preklady (slovných) hniezd, tlmočník, prekladateľ, tlmočník-prekladateľ, záväzná terminológia, citlivá štylistická úprava, záväzné výrazy, preklad reklamných textov, reklamné texty, reklamný text preklad, vyhotovenie, vyhotovenie prekladu zo zvukového záznamu, vyhotovovanie prekladov zo zvukových záznamov, vyhotovenie prekladu z videozáznamu, vyhotovovanie prekladov z videozáznamov, text prekladaný na papieri, textové úpravy, zle čitateľný východzí jazykový text, malé písmo, slabo viditeľné texty, rozmazané texty, ťažko čitateľný materiál, rukou písaný text - rukopis, preklad, jedna normo strana, jedna normostrana, NS, cena, cenník, AJ, NJ, FR, TL, SP, kontextuálne zmeny, zvukový záznam tlmočeného, hovoreného slova, predmetové vlastníctvo textu a hovoreného slova, zmluva o dielo a jeho vyhotovenie, konferenčné tlmočenie, konferenčné tlmočníctvo, komunitný tlmočník POPRAD, komunitné tlmočenie POPRAD, sociálne tlmočenie, inter-kulturálne tlmočenie, súdnoznalecké preklady, overené preklady, súdne preklady, preklady s pečiatkou, opečiatkované preklady, nízka konzekutíva, vysoká konzekutíva, komunitárne tlmočenie POPRAD, komunitárne tlmočenia POPRAD, expresné preklady, preklady lacno, tlmočenie lacno, preklady expres, preklady zmlúv, preklady technických certifikátov, preklady osvedčení, preklady TP, preklady listín, preklady faktúr, preklady prihlasovacích dokladov, preklady dokladov, fotografické služby, sprievodné texty, preklady kníh, preklad kníh, angličtina, angličtina cenník, nemčina, nemčina cenník, príprava na prijímacie pohovory, doktorandské konzltácie, príprava na vstupné pohovory, výučba jazykov, vyučovanie, doučovanie, doučovanie AJ, doučovanie AJ cenník, doučovanie NJ, doučovanie NJ cenník, cenník tlmočenie POPRAD, cenník preklady POPRAD, britský veľvyslanec POPRAD (tlmočenie), japonský veľvyslanec POPRAD (tlmočenie), kórejský veľvyslanec POPRAD (tlmočenie), francúzsky veľvyslanec POPRAD (tlmočenie), uvítacie ceremoniály tlmočenie, ceremoniálna miestnosť tlmočenia POPRAD, svadobné obrady POPRAD, tlmočenie, preklady cudzineckých víz, preklady webových stránok POPRAD, preklady webovských stránok POPRAD, Prima POPRAD výučba, PSComponents - tlmočenie, Audit tlmočenie POPRAD, Audity tlmočenie POPRAD, Whirlpool Slovakia, s. r. o. výučba, tlmočenie, preklady, Bluebooks, Scametatra, a. s., preklady, tlmočenie, výučba, Jana SHROPSHIRE - pedagóg, Emília VARGOVÁ - pedagóg, Tatramat - ohrievače vody, s. r. o., výučba, tlmočenie, preklady smerníc, Mesto POPRAD tlmočenie, Mesto POPRAD výučba, Mesto POPRAD preklady, environmentálne projekty POPRAD preklady, európske rozvojové projekty POPRAD preklady, tlmočenie slávnostných príhovorov POPRAD, Andrew GARTH tlmočenie POPRAD, Ing. Jozef ŠVAGERKO POPRAD - tlmočenie, prekladateľské cvičenia, slávnostné príhovory POPRAD, slávnostné príhovory písanie, slávnostné príhovory - tvorenie, tlmočenie eventov POPRAD, event management POPRAD, konferenčné služby POPRAD, konferenčná technika, reparáty, komisionálne skúšky, doučovanie reparát, doučovanie reparáty, doučovanie komisionálne skúšky, doučovanie Poprad, doučovania Poprad, hľadám tlmočníka Poprad, hľadám prekladateľa Poprad, Ako nájsť tlmočníka?, Ako nájsť prekladateľa? Tatranský pohár POPRAD, tlmočenie, preklad, príprava, preklad zmlúv POPRAD, preklady zmlúv POPRAD, prekladové cvičenia, nahrávky do autobusov v cudzích jazykoch, nahrávky do cudzích jazykov, jazykové cvičenia, jazykovedné rozcvičky, sprievodcovské služby, zahraničné pracovné pobyty, zahraničné pracovné stáže zabezpečovanie POPRAD, preklady diplomov POPRAD, preklady vysvedčení POPRAD, preklady certifikátov POPRAD, preklad diplomov POPRAD, preklad vysvedčení POPRAD, preklady certifikátov POPRAD, umenie prekladu, umelecký preklad, voľný preklad POPRAD, tlmočenie kabínkové POPRAD, tlmočenie kabínka POPRAD, zabezpečenie tlmočenia POPRAD, konferenčné tlmočenie POPRAD, tlmočenie hotely POPRAD, hotelové tlmočenie POPRAD, tlmočenie Vysoké Tatry, Tlmočenie Tatry, Preklad Vysoké Tatry, Preklady Vysoké Tatry, Tlmočenie Starý Smokovec, Preklady Starý Smokovec, Hotel Bellevue tlmočenie, Hotel Satel tlmočenie, Hotel Atrium tlmočenie, Hotel Poprad tlmočenie, Hotel Lomnica tlmočenie, Hotel Končistá tlmočenie, Grandhotel Praha tlmočenie, Tatry hotely tlmočenie, Hotel tlmočenie, hotely tlmočenie, náhrada strateného času tlmočenie (3,32 EUR za každú aj začatú hodinu), náhrada za stratu času (tlmočníka, tlmočenie) (3,32 EUR za každú aj začatú hodinu) náhrady strateného času preklady, Grandhotel Permon tlmočenie, Grand Hotel Kempinski High Tatras tlmočenie, Hotel Toliar tlmočenie, Hotel Crocus, tlmočenie, penzióny tlmočenie, preklady, prekladateľské služby POPRAD, tlmočnícke služby POPRAD, tlmočím, prekladám, tlmočím POPRAD, prekladám POPRAD, tlmočenie prezentácia, reprezentačné tlmočenie POPRAD, reprezentatívne tlmočenie POPRAD, webová optimalizácia POPRAD tlmočenie, webovská optimalizácia POPRAD tlmočenie, webová optimalizácia POPRAD preklad, preklady, webovská optimalizácia POPRAD preklad, preklady, komplexné zabezpečenie konferencií, event management, event manažment, vstupné pohovory posúdenie jazykovej úrovne, jazyková úroveň posúdenie, vstupné testy anglický jazyk, vstupné testy jazyky, finálna úprava dokumentov a písomností, preloz.to, Frank González tlmočenie, Alexander Ben-Zvi tlmočenie, preklad, Adam Sterling, americký veľvyslanec tlmočenie, Gout de France príprava, Gout de France, reštaurácia Fabrika POPRAD, príprava, tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Jeho Excelencie, p. J. E. p. Didier LOPINOT, francúzskeho ambasádora v Slovenskej republike, poskytnuté pre primátora Popradu, p. Jozefa Švagerka, POPRAD SMART CITY tlmočenie, preklady, SMART CITY POPRAD, reprezentatívne tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti večere Smart Cities workshopu a návštevy britského veľvyslanca. Tlmočenie sa uskutoční dňa 29.01.2018 o 19:00 hod. v reštaurácii Fabrika v Poprade, reprezentatívne tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Clementa Locuet a Pauline Morelon, ktorí budú hosťami tlačovej konferencie na tému „Vodou za ozdravenie klímy Popradu i Popradskej kotliny“. Tlačová konferencia sa uskutoční dňa 02.02.2017 o 9:00 hod. v novinárskej miestnosti na 1. poschodí MsÚ v Poprade, simultánne tlmočenie pri príležitosti stretnutia realizačných tímov THE 2017 IIHF U18 WORLD CHAMPIONSHIPS dňa 20.apríla 2017, preklad Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Oulu mestom Fínskej republiky a Popradom mestom Slovenskej republiky do anglického jazyka, výučba anglickéha jazyka za mesiac marec 2017, reprezentatívne tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Clementa Locuet a Pauline Morelon, ktorí boli hosťami tlačovej konferencie na tému „Vodou za ozdravenie klímy Popradu i Popradskej kotliny“. Tlačová konferencia sa uskutočnila dňa 02.02.2017 o 9:00 hod. v novinárskej miestnosti na 1. poschodí MsÚ v Poprade, poldenná sadzba simultánneho konferenčného tlmočenia dňa 21. októbra 2016 pri príležitosti návštevy amerického veľvyslanca, poldenná sadzba simultánneho konferenčného tlmočenia dňa 30. septembra 2016 počas stretnutia Americkej obchodnej komory vo Veľkej Lomnici, poldenná sadzba simultánneho konferenčného tlmočenia počas Dňa otvorených dverí v popradskom závode Immergas pri príležitosti otvorenia novej výrobnej linky v priemyselnom parku, reprezentatívne tlmočenie na akcii Tatranský pohár od 22.08.2016 – 27.08.2016, realizácia - nahovorenie odborného textu v AJ pre propagáciu mesta Poprad, expresný preklad zmluvy, konzekutívne tlmočenie dňa 25. 05. 2016 pri príležitosti návštevy kórejského veľvyslanca, preklady textov zo slovenského jazyka do anglického a nemeckého jazyka, určených na informačné tabule v Mestskej pamiatkovej rezervácii Spišská Sobota, tlmočenie dňa 07.05.2016, tlmočenie v anglickom jazyku pri príležitosti návštevy Jeho Excelencie p. J.E.p. Didier Lopinot dňa 29.02.2016, preklady textov do prezentačných a propagačných materiálov a pre ponuky na spoluprácu so zahraničím, preklady textov do prezentačných a propagačných materiálov a pre ponuky na spoluprácu so zahraničím, tlmočenie dňa 09.10.2015 pri príležitosti návštevy Japonského veľvyslanca na Slovensku, preklady a tlmočenie v mes. september / 2015 pre potreby strategického rozvojového manažmentu, výučba anglického jazyka zamestnancov Mesta Poprad, tlmočenie počas návštevy p. Kathy Bunka, preverenie jazykových schopností uchádzačov výberového konania, tlmočnícke služby, Mgr. Martin Gavor - CAMBRIDGE, Poprad, Gattingerova 5588/7A, 05801 Poprad, Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 1/2017/SRM, Poskytovanie služieb - výučba anglického jazyka pre zamestnancov Mesta Poprad, Poskytovanie služieb - výučba anglického jazyka pre zamestnancov Mesta Poprad, Tlmočnícke a prektadateľské služby pre potreby Mesta Poprad, Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 6/2016/SRM, Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej dňa 11.01.2016, účinnej dňa 13.0.1.2016, Mesto KEŽMAROK výučba anglického jazyka zamestnancov, p. primátora, jazykové pobyty OXFORD, jazykové pobyty CAMBRIDGE, jazykové pobyty LONDON, jazykové pobyty STRATFORD UPON AVON, výučba slovenského jazyka POPRAD, výučba slovenčiny POPRAD, slovenčina pre cudzincov, tlmočenie cena, tlmočenie angličtina cena, preklady cena, preklady angličtina cena, cenník angličtina, anglické jazykové kurzy cena, kompletný cenník služby, agnlický jazyk výučba, vyučovanie v odboroch, preklady cenník .pdf, tlmočeniecenník .pdf, sprievodcovské služby, spolupráca s jazykovými školami, doporučené minimálne tarify za preklad a tlmočenie na rok 2018, normostrana (NS) cieľového textu, cieľový text, východiskový text, východzí text, tlmočenie-preklad, tarifa za tlmočenie, tarifa za preklad, korektúry, revízie, náhrada strateného času, community interpreting, dialogue interpreting, cultural interpreting, public service interpreting, komunitné tlmočenie, tlmočenie dialógov, kultúrne tlmočenie, tlmočenie v službách verejnej správy, tlmočenie v službách samosprávy a samospráv, tlmočenie v službách samosprávy, šepkavé tlmočenie, súbežné tlmočenie, tlmočenie súbežné, použitie tlmočníckej techniky, nasadenie tlmočníka, denné nasadenie tlmočníka, preklad kníh, profesionálny preklad, výkon tlmočnícko-prekladateľskej profesie, výkon profesie prekladateľa, výkon profesie tlmočníka Poprad, vyučujem Poprad, tlmočím Poprad, prekladám Poprad, preklady do cudzích jazykov Poprad, tlmočenie do cudzích jazykov Poprad, základ tarify pre tlmočenie,všeobecné podmienky a dojednania Poprad, všeobecné podmienky tlmočenia, všeobecné podmienky pre preklady, prekladateľské služby Poprad, certifikovaní prekladatelia Poprad, certifikovaní tlmočníci Poprad, zvukový záznam, bežný časový rámec, ceny sa rozumejú bez DPH, pracovné podmienky, prieskum trhu tlmočenie, prieskum trhu preklady Poprad, bežný časový rámec Poprad, prekladateľ Poprad, prekladateľ Poprad, prekladateľ v Poprade, úradný preklad Poprad, úradné tlmočenie, úradný preklad, preklady pre účely samospráv Poprad, Preklady pre oblasť priemyslu Poprad, Preklady pre oblasť kultúry Poprad školstvo, vypracovanie prekladov, odborné jazykové skúšky Poprad, optimalizácia prekladov, jazykové korektúry Poprad, citlivá štylistika, tarify preklady Poprad, tarify tlmočenia Poprad, hodinová sadzba Poprad, cenník Poprad, prekladateľ, objednávateľ, zákazka, zákazník, konzultant Poprad, konzultant odbornej terminológie Poprad, konzultanti odbornej terminológie Poprad, výkon profesie Poprad, profesia Poprad, dĺžka tlmočenia Poprad, náročnosť tlmočenia Poprad, tlmočenie po telefóne, tlmočenie Poprad, odborná terminológia, preklad a tlmočenie hesiel Poprad, preklad na účely, zoznam jazykov , PEMT, Poprad, PEMT Poprad, následná editácia strojového prekladu, strojový preklad Poprad, experimentálny preklad, tlmočenie konferenčné, tlmočenie konferenčné, konferencierstvo, hodinová sadzba aplikovaná, CAT preklad, maximálna tarifa Poprad, minimálna tarifa Poprad, východzí text bežný, hodinová sadzba pri prekladoch je lacnejšia, hodinová sadzba preklady, preklad hodinová sadzba, zohľadnenie inflácie, dlhoročné zmluvy, prekladateľské techniky, tlmočenie ako také, bežný časový rámec, bežný rozsah, nadmerný obsah, práca nad rámec, hodinová sadzba pri Poprad, jazyková škola Poprad, súkromná jazyková škola, tlmočnícko-prekladateľská agentúra POPRAD poskytovanie služieb pri sprevádzaní a na úradoch, zastupovanie, agentúra, náhrada strateného času, výška odmeny tlmočník, výška odmeny prekladateľ, Zmluva o poskytovaní tlmočníckych služieb, Zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb, Zmluva o poskytovaní tlmočnícko-prekladateľských služieb. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších právnych predpisov, ďalej len "Vyhlášky", náhrada cestovných výdavkov, náhrada za stratu času, tlmočenie z anglického jazyka do slovenského jazyka a opačne za každú aj začatú hodinu, spolu, priznaná odmena, priznanú odmenu, zložený sľub, editovanie, uznávanie nadobudnutého vzdelania, superlegalizácia dokumentov sprostredkovanie, tlmočenia Poprad, preklady Poprad, semináre, prekladateľské služby Poprad, tour guiding, zahraničné jazykové pobyty, Oxford, Cambridge, Stratford upon Avon, London, zahraničný jazykový pobyt Poprad, doučovanie, doučovania, doučovanie.sk, doučovania.sk, monitor doučovanie, monitory doučovanie, monitor 2016 doučovanie, monitor 2010 doučovanie, monitor 2011 doučovanie, monitor 2012 doučovanie, monitor 2013 doučovanie, monitor 2014 doučovanie, monitor 2015 doučovanie, monitor 2017 doučovanie, monitor 2018 doučovanie, vyššie odborné vzdelávanie, vyplňovanie daňových tlačív v cudzích jazykoch, vyplňovanie formulárov v cudzích jazykoch, organizovanie kultúrnych podujatí, tlmočenie svadieb, tlmočenie príhovorov, tlmočenie prípitkov, vysoká konzekutíva, nízka konzekutíva, konzekutíva, konzekutívny, konzekutívna, tlmočnícky tandem, v tlmočníckom tandeme, tlmočníckej techniky, tlmočnícka technika POPRAD,chuchotage, šušotáž, whispering, whisper, šepkať, šepkárstvo, kognitívne spracuvávanie informácií, kognitivita pri tlmočení, odborná náročnosť, povinnosť informovať, copywrite, copywriter, copywriting, tvorba reklamných a marketinových textov, tvorba reklamného a marketingového textu, podpora predaja výrobkov a služieb, štylizácia tlačových správ, štylizácia webových stránok, štylizácia webovských stránok, texty reklám, texty reklamných textov, návrh sloganov, návrhy sloganov, texty sloganov, web copywriting, príprava príhovorov, príprava článkov PR, príprava PR článkov, príprava tlačových správ, prínos pre čitateľov, unikátny jazykový odbor, transcreation, transcreating, prepis, štylistické úpravy, kontrola slovenčiny, jazykové úpravy, cizelácia, cibrenie, rečnícke prejavy, kontrola pravopisu, doučovanie jazykov Poprad, jazykový prepis, úpravy textov, úprava textov, public relations Poprad, doučovacia akadémia Poprad, ESCORT INTERPRETATION, ESCORT INTERPRETING, LIAISON INTERPRETING, LIAISON INTERPRETATION.

C and M B R I D G E, © M B2019G Mgr. Martin GAVOR – CAMBRIDGE – a private language school dedicated to individual and group teaching & interpreting translation agency for tourism development. Services provided: English language, German language, Slovak language, Russian language, Czech language, interpretation Poprad, interpretation Poprad, translation Poprad, translation Poprad, interpreter Poprad, judicial interpreting Poprad, official translations Poprad, language teaching Poprad, Individual language teaching, one-to-one instruction, tour guiding, escorting, hiking accompaniment, conference interpreting POPRAD, coaching, kaučing, consulting, internships, language stays, language internships, job internships, organizing events, Events, events and cultural events, counselling, bilinguálne pedagogical advice, the completion of tax returns in foreign languages, the handling of requests for benefits and pensions in foreign languages, services to foreign police, language services Cudzineckým Representative offices, language services to the courts of the Slovak Republic, interpreting executive Poprad, interpreting executive Poprad, interpreting the simultaneous Poprad, interpreting the simultaneous Poprad, interpreting the community Poprad, interpreting the community Poprad, preparing for the entrance interviews in Languages, preparation for foreign language exams CAMBRIDGE, FIRST CERTIFICATE, IELTS, OXFORD, FCE, CAE, CPE, teaching Office writing on the Machine, office writing on the machine, expert advice, supervising, computer support services character, rewriting of texts, graphic and design work, artistic painting, translations of manuals, technical letters, blue print, technical guidelines, language proofreading and professional reading, reviews, readings, proofreading, correction readings, Readings, correction reading, interpretation of professional courses and training, interpretation of training on safety and health at work, viazači of loads and manipulators, tutoring English language, tutoring English language, tutoring German language, translations of deeds, Documents, legislative standards and documents, translation of applications, recognition of education in the Slovak Republic, supplementary tests, supplementary examination, representation in the form of an authorisation in foreign languages, English, German, Russian, recognition of diplomas Services, recognition of foreign education services, recognition of foreign diplomas services, recognition of foreign education services, expert, interpreter, expert-interpreter, Apostilácia documents services, Apostila Services, Apostille services, translation manuals, Translation of instructions, translation of technical guidelines, translation of manuals, translations of manuals, translations of technical guidelines, guide services, translation of official letters, translation of cover letters, translation of e-mails, translation of e-mail communications, translations E-mail, translation of e-mail communications, interpreting at the offices Poprad and surroundings, interpreting at the office Poprad and surroundings, ground-breaking ceremonies, language courses Poprad, General language courses Poprad, language course Poprad, Hotel interpretation, hotel Language courses, group language courses, courses in alpha level, interpreting weddings, interpreting weddings, wedding interpreting, consecutive interpreting weddings, simultaneous interpretation of weddings, community Interpreting, Interkulturálne interpretation, interpretation of interrogations, Interpreting statements, whispering, whispering, interpreting in the ear, special types of interpreting, recording of recordings, foreign recordings, proofreading, proofreading, revision of texts, revision of texts, text proofreading, reading control, readings, editing Action, correction of translated texts, revision of translated texts, editing translated texts, spelling exercises, dictation, drills, verbal practice, glossary, terminological reports, terminological, hourly rate interpreting, Hourly rate simultaneous interpretation, hourly rate consecutive interpretation, hourly rate of community interpreting, Terminology dictionary, Glossary of Terms and concepts, translation of terms, translation of passwords, translation (verbal) nest, interpreter, Translator, interpreter-translator, binding terminology, sensitive stylistic editing, binding expressions, translation of advertising texts, advertising texts, advertising text translation, design, translation from audio, translation Audio recordings, translation from video, translation from movies, text translated on paper, text editing, poorly legible starting language text, small fonts, faintly visible texts, blurred lyrics, hard to read Material, handwritten text-manuscript, translation, one-page standard, one standard page, NS, price, price list, also, NJ, FR, TL, SP, contextual changes, audio recording tlmočeného, spoken word, subject ownership of the text and the spoken word, contract of work and its Design, conference interpreting, Conference interpreting, community interpreter Poprad, community interpreting Poprad, social interpreting, inter-kulturálne Interpreting, Súdnoznalecké translations, certified translations, judicial translations, translations with stamp, Stamped translations, low konzekutíva, high konzekutíva, community interpretation Poprad, Community interpretation Poprad, express translations, translations cheaply, interpreting cheaply, Translations Express, contract translations, translations of technical certificates, Translations of certificates, translations of TP, translations of documents, translation of invoices, translations of login documents, translations of documents, photographic services, accompanying texts, translation of books, translation of books, English, English price list, German, German price list, preparation On admission interviews, doctoral konzltácie, preparation for entry interviews, language teaching, teaching, tutoring, tutoring also, tutoring and price list, tutoring NJ, tutoring NJ price list, price list interpretation Poprad, price list translations Poprad, British Ambassador Poprad (interpreting), Japanese Ambassador Poprad (interpreting), Korean Ambassador Poprad (interpreting), French Ambassador Poprad (interpretation), welcome ceremonies interpretation, Ceremony room interpretation POPRAD, wedding ceremonies Poprad, interpreting, translations of cudzineckých visas, website translations Poprad, translations websites pages Poprad, Prima poprad instruction, PSComponents-interpretation, Audit interpretation Poprad, interpretations of interpreting Poprad, Whirlpool Slovakia, S. R. O. Teaching, Interpretation, Translations, Bluebooks, Scametatra, translations, interpreting, teaching, Jana SHROPSHIRE-educator, blogs by VARGOVÁ-educator, Tatramat-water heaters, S. R. O., teaching, interpreting, translation of directives, City Poprad interpretation, City of Poprad teaching, city Poprad translations, environmental projects Poprad translations, European development projects Poprad translations, interpretation of the solemn speeches Poprad, Andrew GARTH interpretation Poprad, Ing. Jozef ŠVAGERKO Poprad-Interpreting, translation exercises, festive statements Poprad, ceremonial speeches writing, ceremonial speeches-formation, interpretation events Poprad, event management Poprad, conference Services Poprad, conference technology, Reparáty, commissioning exams, tutoring Repari, tutoring reparáty, tutoring commissioning exams, Tatra Cup POPRAD, interpretation, translation, preparation, translation of the Treaties Poprad, translations of the Treaties Poprad, translation exercises, recordings to buses in Foreign languages, foreign language recordings, language exercises, linguistics, guide services, foreign jobs, foreign job traineeships, security of Poprad, translation of diplomas Poprad, translations of certificates Poprad, translations Certificates Poprad, translation of diplomas Poprad, translation of certificate Poprad, translation of certificates Poprad, art of translation, artistic translation, free translation Poprad, interpretation of cabin Poprad, interpreting cabin Poprad, securing interpretation Poprad, Conference interpreting Poprad, interpreting hotels Poprad, Hotel interpretation Poprad, interpreting High Tatras, interpreting Tatry, translation High Tatras, translations High Tatras, interpreting Stary Smokovec, translations Stary Smokovec, Hotel Bellevue interpretation, hotel Satel interpretation, Hotel Atrium interpretation, Hotel Poprad interpretation, Hotel Lomnica interpretation, Hotel Končistá Interpreting, Grandhotel Praha interpretation, Tatry hotels interpretation, hotel interpretation, hotels interpretation, refund of lost time interpretation, refunds Lost time translations, Grandhotel Permon interpreting, Grand Hotel Kempinski High Tatras interpretation, Hotel tolar interpretation, Hotel Crocus, interpreting, guest houses interpreting, translation, translation services Poprad, interpreting services Poprad, Tlmočím, translations , Tlmočím Poprad, translation Poprad, interpretation presentation, representation of the Poprad, Representative interpretation Poprad, Web Optimization poprad interpretation, Web Optimization poprad interpretation, Web optimization Poprad translation, translations , Web optimization POPRAD translation, translation, comprehensive security conferences, event management, event management, input interviews language level assessment, language level assessment, input tests English language, input tests languages, final Modification of documents and documents, Preloz.to, Frank González Interpretation, Alexander Ben-Zvi interpretation, translation, Adam Sterling, American ambassador interpretation, Gout de France preparation, Gout de France, restaurant Fabrika POPRAD, preparation, interpretation in English Language on the occasion of the visit to its Excellency, i.e. E. P. Didier LOPINOT, French him Fulbright in the Slovak Republic, provided for mayor of POPRAD, p. Joseph Švagerka, POPRAD Smart city Interpretation, translation, SMART City Poprad, Representative English language interpreting on the occasion of the Smart Cities dinner workshop and visits to the British ambassador. Interpretation will take place on 29.01.2018 at 19:00 a.m. In the restaurant Fabrika in Poprad, a representative interpretation of the English language on the occasion of the visit of Clement Locuet and Pauline Morelon, who will be the guests of the press conference on "Water for climate recovery Poprad and Poprad basin". The press conference will take place on 02.02.2017 at 9:00 a.m. In the journalistic room on 1 January Floor LDA in Poprad, simultaneous interpreting on the occasion of the meeting of THE 2017 of the implementation teams.

Ostatné licencované služby a živnosti: Obchodné meno Mgr. Martin Gavor – CAMBRIDGE - Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu & tlmočnícko-prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu, IČO 37750925, Miesto podnikania 05801 Poprad - Spišská Sobota, Gattingerova 5588/7A, Predmety podnikania 1.Prekladateľské a tlmočnícke služby, 2.Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby, 3.Automatizované spracovanie dát, 4.Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, 5.Vyučovanie v odbore anglický jazyk, 6.Faktoring a forfaiting, 7.Vydavateľská činnosť, 8.Organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, 9.Maloobchod v rozsahu voľných živností, 10.Veľkoobchod v rozsahu voľných živností, 11.Dizajnérske práce, 12.Skladovanie, 13.Finančný leasing, 14.Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov sposkytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom, 15.Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu, 16.Prenájom hnuteľného majetku, 17.Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát, 18.Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 19.Výskum a vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied, 20.Výskum trhu a verejnej mienky, 21.Podnikateľské poradenstvo, 22.Reklamná, propagačná a inzertná činnosť, 23.Čistiace práce v rozsahu voľných živností, 24.Upratovacie práce, 25.Fotografické služby, 26.Baliace činnosti, 27.Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb), 28.Výroba, požičiavanie, distribúcia videa, 29.Činnosť spravodajských, tlačových kancelárií, 30.Činnosť knižníc, 31.Prevádzka múzeí a galérií, 32.Záložne, 33.Údržba a úprava verejných priestranstiev, sadových parkov a záhrad v rozsahu voľných živností, 34.Čistenie a úprava vodných tokov, 35.Oprava bicyklov, 36.Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov, 37.Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, 38.Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, 39.Maliarske, natieračské a sklenárske práce, 40.Razenie mincí a medailí, 41.Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, 42.Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku so súhlasom autora, 43.Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu so súhlasom autora, 44.Viazanie a konečná úprava kníh.

Our team

Han Solo

Mgr. Martin GAVOR

Interpreter, Translator

Noli cedere cognoscere.

Luke skywalker

PhDr. Elena Seeber (Gavorová)

Interpreter, Translator

Non est ad astra mollis e terris via.

Princess Leia

Matúš GAVOR

Trainee

Draco Dormiens Nunquam Titillandus.

Jabb Hut

Jabb Hut

Lead developer

A bove majori discit arare minor.

Contact

Ponuka vzdelávania pre verejnosť | otvorené kurzy, semináre a tréningy.

Identifikačné údaje spoločnosti: Obchodné meno: Mgr. Martin GAVOR – CAMBRIDGE – Súkromná jazyková škola zameraná na individuálnu a skupinovú výučbu & tlmočnícko prekladateľská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu. Kontaktná osoba: Mgr. Martin GAVOR Adresa: Gattingerova 5588/7A, 058 01 POPRAD - SPIŠSKÁ SOBOTA, SLOVENSKO IČO: 37750925 DIČ: 1046100440 IČ DPH: SK1046100440 R. č. 7601186120 Číslo živnostenského registra: 107-13970 EV. č.: ŽO – 2002/26071/00002 ŠL REG. č. 738/2002, dňa 26/03/2002 Peňažný ústav: UNICREDIT BANK, pobočka zahraničnej banky Názov účtu: U KONTO TANDEM, MARTIN GAVOR SWIFT / BIC: UNCRSKBX IBAN: SK3711110000001406226004 GSMTM: +421909112122 URL: http://www.gavor.sk E-mail: gavor@gavor.sk Identifikátor: 1104834 OÚD: 8024070210 OP: HZ232399 R. č.: 760118/6120 Identifikátor (VRP): 0473283607 DKP: 99910461004400001 SP: 3044630732 VŠZP: 7601186120 RTVS: 7730074550 SP (SSN): 0013419252 VSE Zmluva (KV): 1151258, Číslo OM: 675640, EIC: 24ZVS0000672941F VSE Zmluva (GA): 1207473, Číslo OM: 683797, EIC: 24ZVS00006800646 SPP: zmluvný účet č.:6101637926, Zákaznícke číslo: 5101365746 To be downloaded: QR REF.>.